Änglamark

Flora vår å (Small)Kan ogräs vara blommor? Vad behöver bonden ängen till? Sätt luppen över blomman, kanske ser du ståndare och pistill! Hitta blommorna på ängen och i floran. Kryptogam, fanerogam, fotosyntes hur fungerar det egentligen. Vi hittar blommor med vår florakarta. Sätt press på blomman!

Moment som berörs:
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Fältstudier och observationer i närmiljön. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning och pollinering. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Artkunskap, fotosyntes, växtens delar, ekologi, växternas indelning, lupp, flora, syrets kretslopp, växtpressning, teknik, allemansrätt, fridlysning, naturreservat, samarbete, dokumentation, motorik.