Skog (två varianter)

Tillbaka Bode 063Kan man se skogen för alla träden och var tar alla löven vägen?
Vi vandrar ut i skogen, letar och fångar smådjur som vi sedan tittar på i mikroskop. Kanske lär oss känna igen några träd. Träd ska fällas, kvistas och kapas, sly ska röjas. Två varianter: en om redskap och skogsbruk förr, en om skogens mångfald.

Moment som berörs: Ekosystemtjänster som: nedbrytning, fotosyntes. Kretslopp: syre/koldioxid, näringsämnen. Artkunskap: träd, barr och löv, örter, insekter, spindlar, sniglar, gråsuggor, maskar… Ordkunskap: skog, dunge… Fältstudier och observationer. Infångande av smådjur. Samarbete. Ekologiska samband. Bologisk mångfald. Eleverna använder: Mikroskop, lupp, insektssug, förnatratt, bestämningsduk, faktaböcker, sekatör. Källsortering. Myter som handlar om naturen och människan. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Slöjd. Materialens egenskaper och användningsområden. Handverktyg och redskap. Svenska trädslag. Hantverk och slöjdtraditioner.

Sist men inte minst: Positiva upplevelser av naturen.